1. Inleiding178. Artikel 100, 6° van het W. Venn. legt de NV’s, Comm. VA’s, BVBA’s en CV(BA)’s de verplichting op om bij de Nationale Bank van België (NBB), samen met de jaarrekening en het verslag van de commissaris, het jaarverslag van de raad van bestuur of van de zaakvoerder(s) neer te leggen. 179. De neerlegging van het jaarverslag is evenwel slechts vereist voor de «grote» ondernemingen (de vennootschappen die niet voldoen aan de criteria vermeld in art. 15 W. Venn. , namelijk: < 100 werknemers en overschrijding van max. 1 criterium van: omzet < 6 250 000 EUR, balanstotaal < 3 125 000 EUR en < 50 werknemers gemiddeld). 180. Kleine NV’s, Comm. VA’s, BVBA’s of CV(BA)’s leggen het jaarverslag enkel aan de algemene vergadering voor. Vanaf 1 juli 1996 moeten zij geen jaarverslag meer opstellen. 181. Iedereen kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen in het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig afschrift krijgen. 182. Hierna gaan we dieper in op:1) Modaliteiten van neerlegging. 2) Vormvoorwaarden m. b. t. de neerlegging. 4. 2. Modaliteiten van neerlegging183. Zoals reeds hoger vermeld is er geen verplichting voor de kleine en middelgrote ondernemingen (in de zin van de Boekhoudwet) om lening het jaarverslag openbaar te maken. Evenmin geldt voor hen de verplichting het jaarverslag ter beschikking te houden op de zetel van de vennootschap. Vanaf 1 juli 1996 moeten kleine ondernemingen geld lenen zelfs geen jaarverslag meer opstellen. 184. De «grote» ondernemingen daarentegen moeten wel:- het jaarverslag als bijlage bij hun jaarrekening neerleggen bij de geld lenen Nationale Bank van België;- het jaarverslag ter beschikking houden op de maatschappelijke zetel. 185. Geïnteresseerden kunnen een afschrift van het jaarverslag van een grote onder-neming bekomen:- OD de zetel van de vennootschaü:i JL ‘- bij de Balanscentrale, en dat in iedere vestiging van de Nationale Bank van België;- op de griffie van de rechtbank van koophandel waar het vennootschapsdossier wordt bij gehouden.